Tribunal de la PBAU. Convocatòria de 2018

Qui pot formar part dels tribunals?

 • El personal docent universitari que imparteix actualment docència d’alguna assignatura relacionada amb les que componen la prova d’accés.
 • Els catedràtics i professors d’ensenyament secundari de centres públics i catedràtics i professors de cicles formatius de grau superior també de centres públics que poden impartir, tant uns com els altres, les assignatures de batxillerat.
 • També poden sol·licitar formar part del tribunal els professors dels departaments d’orientació de centres públics; els seleccionats d’entre aquests professors seran professors de suport per als estudiants amb necessitats especials.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 5 de març de 2018.

Les sol·licituds per formar part del tribunal es presentaran telemàticament mitjançant el formularis següents:

 • El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat.

Important:

Un cop enviat el formulari, si el procés ha tingut èxit, rebreu una confirmació que s'ha efectuat correctament, i en els pròxims dies heu de rebre un correu electrònic amb la informació que heu consignat al formulari.

 • El correu esmentat al paràgraf anterior sols s'enviarà en dies hàbils.

Si hi dectectau algun error en les dades, o si no el rebeu, posau-vos en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

Procediment de selecció

El procediment que se seguirà per nomenar els membres del tribunal de la PBAU és el següent:

 • D’acord amb el nombre d’alumnes matriculats en cada matèria s’establirà el nombre de membres del tribunal per a cada matèria. Orientativament serà un membre per cada 175 alumnes matriculats, amb un mínim de dos membres per matèria, per poder garantir un segon corrector diferent en cas de revisió.
 • Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es confeccionaran les llistes de professors admesos i exclosos per a cada matèria d’acord amb el procediment següent:

Les sol·licituds s’ordenaran en un ordre de prelació per poder nomenar els membres.

Les sol·licituds s’agruparan en quatre grups:

 1. Les sol·licituds de professors homes de la CAIB
 2. Les sol·licituds de professores dones de la CAIB
 3. Les sol·licituds de professors homes de la UIB
 4. Les sol·licituds de professores dones de la UIB

Si és possible, se seleccionarà un 25% dels membres de cada llista, amb la idea d’equilibrar entre homes i dones i entre UIB i CAIB. En cas que no sigui possible cobrir en una o més llistes les places que corresponen, se seleccionaran els membres restants de les altres llistes de forma equitativa.

Dins cada una de les quatre llistes anteriors, s’ordenaran les sol·licituds de la forma següent:

 • Els professors especialistes de cada matèria podran prioritzar la selecció de professors partint de l’experiència de convocatòries anteriors.

 • S’ha de procurar també que un mínim del 40% dels membres del tribunal tenguin experiència en els procediments que regeixen durant les proves.

 • En primer lloc van les persones que imparteixen la matèria de la PBAU a segon de batxillerat, després les persones que imparteixen la matèria de PBAU a primer de batxillerat i en tercera instància les persones que no imparteixen la matèria.

 • Dins cada un dels tres grups anteriors en primer lloc van els professors que han participat en seminaris específics UIB-batxillerat o en activitats organitzades per a aquests estudiants, i després la resta.
 • Dins cada un dels sis grups anteriors, primer van els que tenen disponibilitat per participar a les dues convocatòries i després els que només poden participar en una convocatòria.
 • Dins cada un dels dotze grups anteriors, apareixeran primer els professors que estiguin disposats a desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma, respecte als altres.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places i hi hagi empat en l’ordre de prelació, es farà un sorteig entre els candidats que empatin.

Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement.

Comunicació de la selecció

Designació definitiva del tribunal

La Comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat designarà els membres del tribunal 2018.

Presentació d'al·legacions
 • Es podran presentar al·legacions a aquestes designacions fins al dia 14 de març de 2018 per correu electrònic a Secretariat Tècnic d'Accés..

Si la persona interessada ha estat nomenada membre de tribunal de la PBAU, se li comunicarà a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud, i s’indicarà la matèria, en el cas dels vocals titulars, el punt d’examen i la convocatòria per a la qual ha estat nomenada.

Renúncia

En cas que hàgiu de renunciar per causa justificada, cal que ens ho comuniqueu abans del dia 4 de maig de 2018.

Heu de dirigir les renúncies al Secretariat Tècnic d'Accés.

Retribucions dels membres del tribunal

Les retribucions que percebran els membres del tribunal són:

Vocals titulars

 • Una quantitat fixa de 350,00 (tres-cents cinquanta) euros per convocatoria.
 • Una quantitat que depèn del nombre d'exàmens corregits, a raó de 2,50 euros (dos euros i cinquanta cèntims) per correcció.

 Vocals vigilants d'aula i personal de suport a persones amb necessitats

 • Una quantitat fixa de 200,00 (dos-cents) euros per convocatòria.

 

Obligacions dels membres del tribunal

Els membres dels tribunals han de: 

 • Assistir a la reunió de constitució del tribunal, a la qual seran convocats.
 • Conèixer, complir i fer complir la normativa que se’ls lliurarà en la constitució del tribunal. Col·laborar en totes les tasques de vigilància i correcció que els siguin encomanades per la presidència del tribunal.
 • Ser presents durant la realització de les proves al punt d’examen designat.
 • Assistir a la reunió que convocaran els professors especialistes d’universitat, a fi de rebre instruccions sobre els criteris específics de correcció.
 • Els membres del tribunal podran ser requerits per participar en la revisió d'exàmens, tant a la convocatoria ordinària com a la extraordinària; per aquest motiu caldrà estar disponibles entre el dia de la constitució del tribunal i el dia de la finalització del procés de qualificació.

L’incompliment de les obligacions dels membres del tribunal pot suposar la penalització almenys d’un any de participació a les proves, sense perjudici que es puguin prendre altres mesures.

Matèries de la PBAU

Contacte