Expedició dels títols propis

L’expedició dels següents títols propis se sol·licita als serveis administratius del centre corresponent mitjançant una instància, que es facilita quan es paga la taxa corresponent.

 • De grau: estudi de primer cicle
 • Itineraris d’especialització
 • Progressius: tècnic universitari
 • Formació bàsica: diploma universitari (lligat a una titulació oficial).

Taxa de l’any acadèmic 2017-18: 87,68 €

Aquesta taxa es pot abonar mitjançant ingrés bancari, o bé amb targeta de dèbit o crèdit al centre corresponent.

No s’ha de sol·licitar prèviament ni pagar cap taxa en els següents tipus de títols propis:

 • Màster
 • Especialista universitari
 • Expert universitari
 • Curs d’actualització universitària
 • Diploma universitari
 • Diploma

L’expedició d’aquests títols és a iniciativa de la FUEIB.

 • Direcció Hotelera internacional

L’expedició d’aquests títols és a iniciativa de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

Un cop expedits els títols, s’envia un escrit als interessats, a l’adreça de correu electrònic que hi ha validada a UIBdigital, on es comunica que poden passar a recollir-los.

Els ha de recollir la persona interessada al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA), a Son Lledó. Ha d’aportar el DNI, passaport, NIE o carta d’identitat original en vigor per identificar-se, i lliurar l’original del resguard d’haver sol·licitat el títol en cas que s’hagi pagat una taxa.

En el supòsit que no sigui possible retirar el títol personalment, la persona interessada en pot autoritzar una altra, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu. No obstant això, i en el supòsit que la persona interessada resideixi fora de Mallorca, podrà sol·licitar per escrit la remissió del seu títol als llocs corresponents, abonant prèviament una taxa.

Si el títol no s’ha retirat en cinc anys, pot ser anul·lat i destruït.