Escoltar

Adaptació de les proves de batxillerat per a l'accés a la Universitat a conseqüència de la situació sociosanitària provocada pel COVID-19

Convocatòries de l'any 2020

Motivació

A la reunió mantinguda entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Ministeri d'Universitats i les comunitats autònomes, juntament amb la Conferència de Rectors, el dia 17 de març de 2020 sobre les proves d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU), tots els participants varen manifestar la seva voluntat de treballar de manera coordinada en benefici de tot l'alumnat. En aquest sentit, es va acordar que es realitzarà la prova d'avaluació per a l'accés a la Universitat (PBAU), així com un ajornament de les dates.

Ateses les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les diferents matèries objecte d'avaluació, així com per dedicar temps per al repàs, l'aprofundiment i la preparació específica de l'examen i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i justícia per a tothom, es proposa una modificació en el model de prova, amb l'objectiu que:

  1. L'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o alguns blocs de contingut de qualque matèria, de manera que ha de disposar de la possibilitat d'obtenir la màxima puntuació sense respondre les preguntes corresponents a algun dels blocs de contingut.
  2. El model de prova no s'allunyi dels models que les universitats han posat a disposició de l'alumnat i el professorat per a l'actual curs escolar 2019-20, de manera que es contribueixi a fomentar la calma davant una situació d'incertesa sobrevinguda.
  3. La prova s'adapti al model proposat a l'Ordre PCM 139/2020, de 17 de febrer, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes el curs 2019-20.

Adaptacions particulars de cada matèria:

Matèria
Adaptacions
Geografia Adaptació
Alemany Adaptació
Biologia Adaptació
Química Adaptació
Geologia  Adaptació
Llengua Catalana i Literatura  Adaptació
Fonaments de l'Art II  Adaptació
Cultura Audiovisual II  Adaptació
Economia de l'Empresa  Adaptació
Llatí II  Adaptació
Grec II  Adaptació
Física  Adaptació
Matemàtiques II  Adaptació
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II  Adaptació
Història de l'Art  Adaptació
Francès  Adaptació
Història d'Espanya  Adaptació
Dibuix Tècnic II  Adaptació
Arts Escèniques  Adaptació
Història de la Filosofia  Adaptació
Disseny  Adaptació
Llengua Castellana i Literatura  Adaptació
Anglès  Adaptació