Tribunal de la PBAU. Convocatòria de 2020

Qui pot formar part dels tribunals?

 • El personal docent universitari que imparteix actualment docència d’alguna assignatura relacionada amb les que componen la prova d’accés.
 • Els catedràtics i professors d’ensenyament secundari de centres públics i catedràtics i professors de cicles formatius de grau superior també de centres públics que poden impartir, tant uns com els altres, les assignatures de batxillerat.
 • També poden sol·licitar formar part del tribunal els professors dels departaments d’orientació de centres públics; els seleccionats d’entre aquests professors seran professors de suport per als estudiants amb necessitats especials.

Important:

Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement.

Article 23. Abstenció.

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual ha de resoldre el que escaigui.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable, i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3. Els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les circumstàncies assenyalades al punt anterior li poden ordenar que s’abstingui de tota intervenció en l’expedient.

4. L’actuació d’autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els quals concorrin motius d’abstenció no implica, necessàriament i en tot cas, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.

5. La no-abstenció en els casos en què concorri alguna d’aquestes circumstàncies dóna lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

Article 24. Recusació.

1. En els casos que preveu l’article anterior, els interessats poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

2. La recusació s’ha de plantejar per escrit, en el qual s’ha d’expressar la causa o causes en què es fonamenta.

3. L’endemà, el recusat ha de manifestar al seu superior immediat si es dóna o no en ell la causa al·legada. En el primer cas, si el superior aprecia la concurrència de la causa de recusació, n’ha d’acordar la substitució tot seguit.

4. Si el recusat nega la causa de recusació, el superior ha de resoldre en el termini de tres dies, amb els informes i comprovacions previs que consideri oportuns.

5. Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria no es pot interposar cap recurs, sense perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs que sigui procedent contra l’acte que posi fi al procediment.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud finalitza dia 17 de febrer de 2020. Per presentar-la heu d'accedir al següent enllaç:

https://websaga.uib.cat/general/identificacio.php

Important:

Si no estau registrats heu de clicar sobre l'enllaç Vull registrar-me i emplenar el formulari de registre. Us sol·licitarà un nom d'usuari i una clau d'accés per a futurs accesos.

Suggeriment:

El nom d'usuari pot ser el vostre document d'identitat, o podeu utilitzar qualsevol combinació de lletres i números. Com a mínim ha de tenir 6 caràcters, sense espais. Un cop enviat el formulari de registre, rebreu un correu electrònic per validar el vostre usuari i a continuació podreu accedir a la sol·licitud.

Per a qualsevol incidència en el procés de registre, per emplenar la sol·licitud o si no rebeu el correu, posau-vos en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Admesos / exclosos

Des de l'aplicació quan es publiqui podreu consultar l'estat de la vostra sol·licitud. L'estat per defecte de les sol·licituds és Presentada.

Procediment de selecció

El procediment que se seguirà per nomenar els membres del tribunal de la PBAU és el següent:

 • D’acord amb el nombre d’alumnes matriculats en cada matèria s’establirà el nombre de membres del tribunal per a cada matèria. Orientativament serà un membre per cada 175 alumnes matriculats, amb un mínim de dos membres per matèria, per poder garantir un segon corrector diferent en cas de revisió.
 • Una vegada exhaurit el termini per presentar sol·licituds, es confeccionaran les llistes de professors admesos i exclosos per a cada matèria d’acord amb el procediment següent:

Les sol·licituds s’ordenaran en un ordre de prelació per poder nomenar els membres.

Les sol·licituds s’agruparan en quatre grups:

 1. Les sol·licituds de professors homes de la CAIB
 2. Les sol·licituds de professores dones de la CAIB
 3. Les sol·licituds de professors homes de la UIB
 4. Les sol·licituds de professores dones de la UIB

Si és possible, se seleccionarà un 25% dels membres de cada llista, amb la idea d’equilibrar entre homes i dones i entre UIB i CAIB. En cas que no sigui possible cobrir en una o més llistes les places que corresponen, se seleccionaran els membres restants de les altres llistes de forma equitativa.

Dins cada una de les quatre llistes anteriors, s’ordenaran les sol·licituds de la forma següent:

 • Els professors especialistes de cada matèria podran prioritzar la selecció de professors partint de l’experiència de convocatòries anteriors.

 • S’ha de procurar també que un mínim del 40% dels membres del tribunal tenguin experiència en els procediments que regeixen durant les proves.

 • En primer lloc van les persones que imparteixen la matèria de la PBAU a segon de batxillerat, després les persones que imparteixen la matèria de PBAU a primer de batxillerat i en tercera instància les persones que no imparteixen la matèria.

 • Dins cada un dels tres grups anteriors en primer lloc van els professors que han participat en seminaris específics UIB-batxillerat o en activitats organitzades per a aquests estudiants, i després la resta.
 • Dins cada un dels sis grups anteriors, primer van els que tenen disponibilitat per participar a les dues convocatòries i després els que només poden participar en una convocatòria.
 • Dins cada un dels dotze grups anteriors, apareixeran primer els professors que estiguin disposats a desplaçar-se als punts d’examen fora de Palma, respecte als altres.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places i hi hagi empat en l’ordre de prelació, es farà un sorteig entre els candidats que empatin.

Totes aquelles persones que estiguin afectades pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, cal que ho comuniquin inexcusablement.

Comunicació de la selecció

Designació definitiva del tribunal

La Comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat designarà els membres del tribunal.

Presentació d'al·legacions

Si la persona interessada ha estat nomenada membre del tribunal de la PBAU, se li comunicarà a l’adreça electrònica indicada al formulari de registre.

Renúncia

En cas que hàgiu de renunciar per causa justificada, cal que ens ho comuniqueu abans del dia 29 de maig de 2020.

Heu de dirigir les renúncies al Secretariat Tècnic d'Accés.

Retribucions dels membres del tribunal

Les retribucions que percebran els membres del tribunal són:

Vocals titulars

 • Una quantitat fixa de 150,00 (cent cinquanta) euros per convocatòria.
 • Una quantitat per vigilància d'aules de 75,00 euros per dia.
 • Una quantitat que depèn del nombre d'exàmens corregits, a raó de 3 euros (tres euros) per la primera correcció i 2,50 euros (dos euros i cinquanta cèntims) per segones i successives correccions.

 Vocals vigilants d'aula i personal de suport a persones amb necessitats

 • Una quantitat fixa de 225,00 (dos-cents vint-i-cinc) euros per convocatòria.

 Es descomptarà la part proporcional corresponent per inassistència d'algun dia.

Obligacions dels membres del tribunal

Els membres titulars dels tribunals han de: 

 • Assistir a la reunió de constitució del tribunal, a la qual seran convocats.
 • Conèixer, complir i fer complir la normativa que se’ls lliurarà en la constitució del tribunal. Col·laborar en totes les tasques de vigilància i correcció que els siguin encomanades per la presidència del tribunal.
 • Ser presents durant la realització de les proves al punt d’examen designat.
 • Assistir a la reunió que convocaran els professors especialistes d’universitat, a fi de rebre instruccions sobre els criteris específics de correcció.
 • Els membres del tribunal podran ser requerits per participar en la revisió d'exàmens, tant a la convocatoria ordinària com a la extraordinària; per aquest motiu caldrà estar disponibles entre el dia de la constitució del tribunal i el dia de la finalització del procés de qualificació.

L’incompliment de les obligacions dels membres del tribunal pot suposar la penalització almenys d’un any de participació a les proves, sense perjudici que es puguin prendre altres mesures.

Matèries de la PBAU

Contacte