Exàmens a les Seus

Alumnes matriculats dels ensenyaments de llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic i arquitecte tècnic:

Els alumnes d’aquests ensenyaments que vulguin fer els exàmens escrits corresponents a les convocatòries ordinàries de febrer, juny o juliol, a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera, hauran de fer una sol·licitud, adreçada a la vicerectora de Docència, durant els terminis següents:

 • Convocatòria de febrer
  • Del dia 1 al dia 31 de desembre
 • Convocatòria de juny
  • Del dia 1 al dia 30 d’abril
 • Convocatòria de juliol
  • Del dia 15 al dia 29 de maig per a assignatures del primer semestre
  • Del dia 15 al dia 30 de juny per a assignatures del segon semestre

Alumnes matriculats dels ensenyaments de grau:

Els alumnes matriculats d’estudis de grau al campus de Palma podran, també, demanar realitzar els exàmens escrits i presentar els elements d’avaluació que calgui, corresponents al període d’avaluació complementària i al període d’avaluació extraordinària, a les seus universitàries.

Només es podran realitzar els exàmens escrits d’aquelles assignatures en què així ho indiqui la guia docent. Així mateix només es podran presentar els elements d’avaluació que, igualment, estiguin indicats a la guia docent de l’assignatura. Excepcionalment, els professors responsables de les assignatures podran autoritzar l’avaluació i/o la presentació dels elements d’avaluació a les seus universitàries d’aquelles assignatures en què la guia docent no ho especifiqui.

Les sol·licituds, que s’han d’adreçar a la vicerectora de Docència, es poden presentar als serveis administratius dels centres corresponents i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera durant els terminis següents:

 • Període d’avaluació complementària (febrer)
  • Del dia 1 al dia 31 de desembre
 • Període d’avaluació complementària (juny)
  • Del dia 1 al dia 30 d’abril
 • Període d’avaluació extraordinària
  • Per a assignatures del primer semestre
   • Del dia 15 al dia 29 de maig
  • Per a assignatures del segon semestre
   • Del dia 15 al dia 30 de juny

Els alumnes que hagin demanat fer els exàmens a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i després no es presentin a la convocatòria o al període d’avaluació sol·licitats, perdran el dret de poder realitzar exàmens a les seus durant un període de dos anys.

No obstant això, pel que fa als alumnes que, per respectar els terminis de presentació de sol·licituds, hagin de fer la sol·licitud corresponent a la convocatòria de juliol (estudis de llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic i arquitecte tècnic) o al període d’avaluació extraordinària (estudis de grau) abans que s’hagin tancat les actes de qualificació i, un cop tancades aquestes, l’assignatura aparegui superada, aquesta assignatura s’eliminarà d’ofici de la sol·licitud i, en conseqüència, no s’aplicarà la sanció establerta al paràgraf anterior.

Impresos