Escoltar

Certificat supletori del títol

La Universitat expedirà, a petició de la persona interessada, un CERTIFICAT SUPLETORI PROVISIONAL que substituirà el títol i tindrà el mateix valor que aquest a l’efecte de l’exercici dels drets que li són inherents, mentre el títol està en procés de tramitació. Aquest certificat inclou les dades essencials que han de figurar al títol i duu la firma del Rector.

Taxa de l’any acadèmic 2019-20: 23,06 euros.

La sol·licitud es pot fer tant als serveis administratius com al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA).

Un cop expedit el certificat, aquest fet es comunicarà a la persona que l’ha demanat, perquè passi a recollir-lo al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA). Ha de venir l’interessat personalment i ha de dur el DNI, passaport, NIE o carta d’identitat original i en vigor per identificar-se.

En el supòsit que no sigui possible retirar el certificat personalment, la persona interessada en pot autoritzar una altra, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu. No obstant això, i en el supòsit que la persona interessada resideixi fora de Mallorca, podrà sol·licitar per escrit la remissió del certificat als organismes corresponents.

Cost

  • Enviament a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera: gratuït.
  • Enviament a les delegacions o subdelegacions del Govern d’una comunitat autònoma distinta de les Illes Balears: 11 euros.
  • Enviament a una oficina consular a l'estranger: 15 euros.