Escoltar

Duplicats

Els motius pels quals es pot sol·licitar un duplicat són els següents:

  • Modificació de les dades de la sol·licitud per causes imputables a l’Administració pública, amb posterioritat a la data de pagament del títol. En aquest cas s’haurà de fer una nova sol·licitud d’expedició del títol als serveis administratius corresponents, sense cap cost econòmic per a la persona interessada.
  • Nova menció o especialitat que hagi de constar al títol. S’ha de fer una nova sol·licitud d’expedició del títol als serveis administratius corresponents i pagar la taxa adient pels duplicats.
  • Pèrdua, robatori, rectificació o destrucció total o parcial del títol l’original. És imprescindible la publicació d’un anunci al BOE, segons estableix la normativa vigent. Les despeses originades per aquesta publicació són a càrrec de la persona interessada. El tràmit es fa a través dels serveis administratius corresponents i s’inicia formalment passats 30 dies des de la publicació de l’anunci mitjançant una sol·licitud i pagant la taxa adient pels duplicats.
    En cas de robatori, s’ha de presentar la denúncia feta a la policia.
    En el cas d’una rectificació de les dades com ara fer constar un canvi de nacionalitat, canvi legal de nom i/o cognoms o qualque altra rectificació, s’ha de presentar el document oficial on figuri la rectificació.
    En el cas de destrucció del títol total o parcial s’ha de fer constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si escau, l’informe de l’organisme competent que la pugui acreditar (per ex.: dels bombers si s’ha cremat en un incendi).