Escoltar

Expedició dels títols oficials

 

L’expedició dels títols oficials se sol·licita als serveis administratius del centre corresponent mitjançant una instància, que es facilita quan es paga la taxa adient.

Taxes de l’any acadèmic 2019-20:

  • Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica: 87,68 euros.
  • Títol de grau: 128,43 euros.
  • Títol de llicenciatura o enginyeria: 160,54 euros.
  • Títol de màster: 189,21 euros.
  • Certificat de suficiència investigadora o diploma d’estudis avançats (DEA): 58,46 euros.
  • Títol de doctor: 239,11 euros.
  • Duplicat de títol universitari oficial: 36,82 euros.
  • Certificat supletori al títol: 23,06 euros

Aquestes taxes es poden abonar mitjançant ingrés bancari o bé amb targeta de dèbit o crèdit al centre corresponent.

Un cop expedits els títols, s’envia un escrit als interessats, a l’adreça de correu electrònic que hi ha validada a UIBdigital, on es comunica que poden passar a recollir-los.

Els ha de recollir la persona interessada al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA), a Son Lledó. Ha d’aportar el DNI, passaport, NIE o carta d’identitat original en vigor per identificar-se, i lliurar l’original del resguard d’haver sol·licitat el títol.

En el supòsit que no sigui possible retirar el títol personalment, la persona interessada en pot autoritzar una altra, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu. No obstant això, i en el supòsit que la persona interessada resideixi fora de Mallorca, podrà sol·licitar per escrit la remissió del seu títol als organismes corresponents abonant prèviament una taxa.

Si el títol no s’ha retirat en cinc anys, pot ser anul·lat i destruït.