Escoltar

SET (Suplement Europeu al Títol)

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya el títol universitari de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, las capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Té com a objectiu proporcionar informació a tercers sobre els coneixements i habilitats adquirits pels alumnes.

Incrementa la transparència de les distintes titulacions d’ensenyament superior, facilita el seu reconeixement en qualsevol altra Universitat de l’EEES. Aquesta eina facilita el reconeixement acadèmic i professional mitjançant la transparència de les qualificacions, i proporciona la certesa que el títol obtingut serà equiparable en tot l’EEES.

El SET ha d’incloure la informació següent:

  • Dades de l’estudiant
  • Informació de la titulació
  • Informació sobre el nivell de la titulació. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
  • Informació sobre la funció de la titulació
  • Informació addicional
  • Informació sobre el sistema nacional d’educació superior.

La sol·licitud del SET corresponent a títols anteriors a l’EEES es formalitzarà als serveis administratius una vegada superats els estudis corresponents (RD 1044/2003, d’1 d’agost).

Taxa vigent: 35,07 €

El SET corresponent a títols de l’EEES es lliurarà gratuïtament. Atesos els requisits tècnics de seguretat i control dels documents del suplement, ara per ara la UIB no està en condicions d’expedir-lo, encara que ja s’hi treballa, perquè sigui possible aviat (Ordre ECI 2514/2007, de 13 d’agost, i RD 22/2015, de 23 de gener).