Escoltar

Carta de serveis i compromís

Compromís del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica amb la qualitat

El Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es duen a terme en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la UIB.
 • Avançar en les solucions de les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública i retre comptes de tot allò que depengui del Servei.
 • Elevar els nivells d’eficàcia i eficiència i avançar en la implantació de la gestió per processos.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB en tot allò que sigui de la seva competència.

El cap del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica entén que la cerca de l’excel·lència ha de ser un objectiu de la Universitat, tant en les seves comeses essencials, docència i investigació, com a l’administració, suport de les anteriors. Per tot això es compromet a implantar al seu servei i dins les seves possibilitats les mesures necessàries per aprofundir en l’esmentada cerca, comprometent també les altres persones que col·laboren en el Servei.

1. Presentació

Dades generals

Denominació de l'òrgan prestador del servei
Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Tetèfon: 971 10 10 70
Localització
Horaris d'atenció al públic edifici Son Lledó
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores
De l'1 de juliol al 15 de setembre: de 8.30 a 13.30 hores
Períodes no lectius de Nadal, Pasqua i agost aquest Servei romandrà tancat
Horaris d'atenció al públic edifici prefabricat (davant la Llibreria Campus)
D'octubre a maig
 • de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 • dimarts i dijous de 16 a 18 hores

Mesos de juny, juliol i setembre

 • de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 • dijous de 16 a 18 hores
Períodes no lectius de Nadal, Pasqua i agost aquest Servei romandrà tancat

Missió, visió i valors

Missió

La missió del nostre servei té dos objectius diferenciats:

1. Prestar atenció i respondre a les necessitats de l’alumne en les seves etapes a la Universitat: accés i admissió, estada com a alumne de la UIB (expedients acadèmics, beques...) i expedició dels títols universitaris
2. Donar suport als òrgans de govern, al PDI i al PAS en totes les qüestions de caire acadèmic (plans d’estudis, assignatures, COA, POA, Reglament acadèmic...).

Visió

Volem aconseguir una gestió de qualitat encaminada a la implantació progressiva de les noves tecnologies, perquè els usuaris puguin arribar a utilitzar els nostres serveis via telemàtica, per incrementar així la seva satisfacció a la vegada que contribuïm a la millora contínua de la Universitat.

Valors

 • Vocació de servei i ajuda a l'usuari
 • Eficàcia, eficiència i diligència
 • Professionalitat
 • Amabilitat
 • Sentit d'equip i col·laboració entre tot el personal

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 • Accés:
 • Admissió
 • Certificacions d’acreditació de coneixements de català de nivell B (per als alumnes que superaren l’examen de llengua catalana a la prova d’accés a la Universitat a partir de l’any 1989) (per a més informació cridau al telèfon 971 10 10 70)
 • Expedició de títols
 • Gestió de beques
 • Matrícula per a l’obtenció del DELE (Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera) (per a més informació cridau al telèfon 971 10 10 70)
 • Trasllat d'expedient per canvi d'universitat
 • Resolució de recursos i resposta de sol·licituds sobre qüestions que afecten el Reglament Acadèmic (per a més informació cridau al telèfon 971 10 10 70)

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei d'Alumnes té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents.

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents.
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.

 4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

 5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014