Escoltar

Què fem

La missió del nostre servei té dos objectius diferenciats:

La missió del nostre servei té dos objectius diferenciats:

1. Prestar atenció i respondre a les necessitats de l’alumne en les seves etapes a la Universitat: accés i admissió, estada com a alumne de la UIB (expedients acadèmics, beques...) i expedició dels títols universitaris
2. Donar suport als òrgans de govern, al PDI i al PAS en totes les qüestions de caire acadèmic (plans d’estudis, assignatures, COA, POA, Reglament acadèmic...).

Les principals tasques que duem a terme són:

 • Atendre les peticions d’alumnes presencialment, per telèfon, per correu electrònic i mitjançant xarxes socials
 • Mitjançant l’atenció personalitzada facilitam als alumnes tota la informació, l'orientació i ajuda necessàries per aconseguir els seus objectius acadèmics
 • Dur a terme campanyes de difusió dels procediments que afecten els alumnes
 • Col·laborar en la gestió del Facebook institucional
 • Tràmits administratius
 • Preguntes freqüents
 • Gestionar la Borsa de la UIB
 • Elaborar material informatiu i divulgatiu adreçat als alumnes
 • Gestionar la pàgina web d’estudis de grau, d’accés i admissió, de beques i ajudes
 • Coordinació amb el DIRCOM en relació amb la informació que s’ha de transmetre als alumnes i futurs alumnes
 • Elaborar, coordinar i dur a terme les proves d'ingrés dels alumnes a la Universitat
 • Oferir, repartir i adjudicar les places d'estudis amb limitació per a l'accés
 • Gestionar els trasllats d'expedient dels alumnes que volen estudiar fora de la UIB
 • Registrar i donar d'alta els alumnes de nou ingrés, per facilitar el tràmit a les secretaries
 • Gestionar les ajudes i beques per a estudis
 • Atendre, gestionar i respondre les sol·licituds dels alumnes dirigides al Rector, la vicerectora de Docència, etc., que fan referència al Reglament acadèmic
 • Dur a terme totes les gestions administratives per a l'expedició de títols i diplomes
 • Recollir i facilitar dades per a les estadístiques de l'INE
 • Gestionar les liquidacions de matrícula, d'assegurança escolar i taxes acadèmiques
 • Gestió de la Comissió Acadèmica
 • Gestió de recursos de reconeixement de crèdits, convalidacions i adaptacions
 • Gestió d'activitats de lliure configuració
 • Gestió dels exàmens a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera
 • Planificació i compromís de l’oferta acadèmica (COA/POA)
 • Elaboració de la capacitat docent del professorat
 • Manteniment de l’oferta d'assignatures a AGORA.